Политика за поверителност

Общи условия за ползване на интернет сайта www.panoramahills.bg  и предоставяните чрез него услуги

С използване на интернет сайта www.panoramahills.bg , всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на интернет сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.

Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на интернет сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции, функионалности и други. Смарт Консултантс си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на интернет сайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на интернет сайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила.

Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте този интернет сайт и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с интернет сайта www.panoramahills.bg , можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „Контакти” на титулната ни страница.

Дефиниции

Думите и изразите, използвани по-долу в настоящите общи условия имат следното значение:

 • IР Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 • Акаунт представлява профилът на Потребителя в интернет страницата www.panoramahills.bg , съдържащ сбор от данни на Потребителя, включващи Потребителско име и Парола за вход, който позволява на Потребителя да достигне до определени части на Интернет сайта и чрез който са достъпни част от услугите и информацията, предоставяни от Смарт Консултантс.
 • Активно поведение означава кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер през www.panoramahills.bg , отвеждащ потребителя към други интернет страници.
 • Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • ЗЗЛД означава българския Закон за защита на личните данни;
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack - DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.panoramahills.bg
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от сайт.
 • Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Информационна система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни.
 • Информационни материали означава обяви (включително, но без ограничение, обяви за продажба, покупка, предлагане, търсене и отдаване под наем на недвижими имоти), предложения, известия, рекламни и промоционални материали, периодични информационни бюлетини, брошури, статии, новини, анкети, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други.
 • Общи условия означава настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет страницата www.panoramahills.bg ;
 • Пасивно поведение означава ненапускането на сайта www.panoramahills.bg или други под-страници на основния домейн (в случаите, когато имот / услуга са достигнати директно чрез интернет търсачка), след като той се е заредил в браузъра на потребителя.
 • Потребител на Интернет сайта е всяко дееспособно физическо лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта www.panoramahills.bg чрез пренасочване от друг уебсайт.
 • Потребителско име е посочен от потребителя персонален адрес на лична електронна поща (e-mail), посредством който последният се индивидуализира при регистрацията си в уебсайта на www.panoramahills.bg 
 • Случайно събитие е непредвидено обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол НТТР, НТТР5 или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • Смарт Консултантс означава „Смарт Консултантс“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202345082, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 209, ет. 1, както и всички дъщерни дружества, свързани лица, съвместни предприятия, дружества, в които „Смарт Консултантс“ ООД упражнява пряк или непряк контрол.

Предмет на Общите условия

Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване на Интернет сайта www.panoramahills.bg и предоставяните чрез него услуги и взаимоотношенията между Смарт Консултантс, от една страна и Потребителите, от друга.

Достъпът до услугите, предоставяни на Интернет сайта, е възможен само и изключително посредством използване на публично достъпната Интернет страница www.panoramahills.bg . Интернет сайтът представлява информационен масив, съдържащ Информационни материали както на Смарт Консултантс, така и на трети лица. Смарт Консултантс не носи никаква отговорност за съдържанието на Информационните материали на трети лица.

Обща информация

Смарт Консултантс декларира, че интернет страницата www.panoramahills.bg е достъпна за всички Потребители, съгласили се с действащите Общи условия.

Потребителите по смисъла на настоящите Общи условия се отнасят в две категории:

 • Регистрирани потребители тези, които посещават Интернет страницата и извършват регистрация;

и

 • Нерегистрирани потребители - тези, които посещават Интернет страницата без да извършват регистрация.

Регистрираните Потребители имат право да използват своята регистрация във връзка с всички услуги, промоции, рекламни съобщения и кампании, организирани от Смарт Консултантс в рамките на обичайната му търговска дейност.

Регистрация в www.panoramahills.bg

Достъпът до услугите, предоставяни от Смарт Консултантс е позволен на всеки Потребител, който се е регистрирал в електронната система на Смарт Консултантс. Регистрация на Интернет сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационен формуляр, като зададете съответно минимално изискуеми данни.

Права и задължения на Смарт Консултантс

Смарт Консултантс има право да публикува на Интернет сайта всякаква текстова, графична и друга информация във връзка с оферти от собствената си база данни с цел реклама и информация; съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в областта на недвижимите имоти, под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи, предоставяйки я за добросъвестно ползване от регистрирани и нерегистрирани потребители, в зависимост от това къде се намира и за кой вид потребители е достъпна. 

Смарт Консултантс се задължава да предприеме необходимото така, че съдържанието на Интернет сайта да бъде точно и актуално във всеки един момент. Въпреки това, обаче, Смарт Консултантс не носи никаква отговорност за валидността или верността на Информационните материали, предоставени на Потребителите. Потребителите разбират и се съгласяват, че обявените цени са индикативни към момента на публикуване, не пораждат обвързващо предложение за покупка, продажба, наем или каквато е конкретната услуга, както и че цените подлежат на едностранна промяна във всеки един момент; характеристиките на имотите са индикативни, не са гарантирани от Смарт Консултантс и може да не са достоверни, действителни или действащи. Потребителите не могат да търсят обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в резултат използването на Интернет сайта.

Смарт Консултантс се задължава да обработва личните данни на Потребителите законосъобразно и добросъвестно.

Смарт Консултантс има право да прекрати едностранно или да ограничи без предизвестие достъпа до Интернет сайта на определени Потребители в следните случаи:

 • Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет сайта на Смарт Консултантс, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
 • Потребителят с действията си накърнява доброто име на Смарт Консултантс, нарушава законите в Република България или застрашава програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

В случай на осъществени неправомерни действия по предходната точка и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Смарт Консултантс има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

Смарт Консултантс има правото да изисква от Потребителите допълнителна информация и/или декларации съгласно от Закона за мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, във връзка с извършването на конкретна операция.

Смарт Консултантс има всички други права и задължения, подробно регламентирани от действащото законодателство и от настоящите Общи условия.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия.

При създаването на регистрация в електронната система на Смарт Консултантс, Потребителят се задължава да предостави следната минимално изискуема информация: име, презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail). От Потребителя може да бъде изискано и предоставянето на допълнителна информация, като нейното предоставяне ще бъде от доброволен характер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят (регистриран или нерегистриран) не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Интернет сайта на Смарт Консултантс. 

Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Интернет сайта.

Потребителят няма право да използва регистрациите на други Потребители, нито да предоставя своя регистрация за ползване от други лица.

Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Интернет сайта, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други Потребители. 

Със създаване на регистрация на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от Смарт Консултантс съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

Директен маркетинг

Със създаване на регистрация на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява по подразбиране да получава Информационни материали от Смарт Консултантс и неговите търговски партньори.

Отказът от получаване на Информационни материали от страна на Потребителя може да бъде направен по всяко време посредством:

 • свързване със Смарт Консултантс чрез формата за контакт, указана на Интернет сайта, без всякакво по-нататъшно задължение от едната към другата страна и без всяка една от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди.

Отказът от получаване на Информационните материали от страна на Потребителя не означава, че той отхвърля, изменя или се отказва от приемането на настоящите Общи условия.

Смарт Консултантс си запазва правото да избира към кого да изпраща Информационните материали, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава Информационни материали без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Смарт Консултантс или допълнително предизвестие.

С приемане на тези Общи условия всеки Потребител се съгласява по подразбиране да получава на предоставените от него e-mail адрес и телефон повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Смарт Консултантс, осъществявани с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг и реклама на сходни продукти или услуги, предоставяни от Смарт Консултантс.

Смарт Консултантс си запазва правото да избира към кого да изпраща такива повиквания и/или съобщения, както и да премахне от своята база данни за изпращане на повиквания и/или съобщения отделни контакти на Потребител без всякакви бъдещи ангажименти от страна на Смарт Консултантс и без допълнително предизвестие. 

Всеки Клиент може по всяко време да изрази несъгласието си да получава повиквания, съобщения и кратки текстови съобщения (SMS) от Смарт Консултантс за целите на директния маркетинг и реклама, като се обади в работно време (от 09:00 до 17:00 ч. - всеки работен ден от понеделник до петък) на телефон [+359 884 11 11 22], като посочения телефонен номер е достъпен от всички оператори в страната.

Със създаване на регистрация на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава своето изрично, свободно изразено и информирано съгласие за обработване на личните му данни. Личните данни на Потребителите ще бъдат събирани и обработвани от Смарт Консултантс съгласно разпоредбите на ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни, представляваща Приложение № 1 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях.

Смарт Консултантс ще използва IP адресите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им с Интернет сайта, за технически цели. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и могат да бъдат използвани за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на Интернет сайта www.panoramahills.bg .

Смарт Консултантс декларира, че преминаването през Интернет сайта www.panoramahills.bg генерира файлове - „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Интернет сайта, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Интернет сайта www.panoramahills.bg се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове - „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. Смарт Консултантс декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Интернет сайта www.panoramahills.bg , които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции или неизпълнението им, както невъзможност от предоставяне на елементи от информацията налична в сайта. Подробна информация за начина, по който Смарт Консултантс събира и използва на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката за използване на „бисквитки“, представляваща Приложение № 2 към тези Общи условия и съставляваща неразделна част от тях. 

Със създаване на регистрация на Интернет сайта и с приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава предварително своето изрично и неотменимо съгласие да получава квалифицираните от Закона за електронната търговия „непоискани търговски съобщения", отправяни от Смарт Консултантс по електронната поща, посочена от него при създаване на регистрация в електронната система на Смарт Консултантс. В случай, че Потребителят не желае да получава съобщения Смарт Консултантс разполага с възможност да се отпише.

Интелектуална собственост

Всички материали в Интернет сайта, включително настоящите Общи условия, са интелектуална собственост на Смарт Консултантс.

Съдържанието на Интернет сайта не може да се копира или репродуцира, освен доколкото не е необходимо конкретен материал да бъде разглеждан онлайн. Всеки Потребител има право да отпечатва цели страници от Интернет сайта за своя лична употреба с нетърговска цел при следните условия:

 • нито един документ или свързани с него графики от Интернет сайта да не бъдат изменяни по никакъв начин;
 • нито една графика от Интернет сайта да не бъде използвана отделно от съответния текст;
 • авторското право, търговската марка или други декларации на Смарт Консултантс да присъстват във всички копия;
 • не се нарушават авторските права на Смарт Консултантс или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваното съдържание на Интернет сайта;
 • не се нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия.

Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет сайта www.panoramahills.bg са собственост на Смарт Консултантс или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от изричен текст по отношение неговата собственост.

Потребителите не могат да копират, прехвърлят, модифицират или да правят други изменения; използват, свързват с, излагат, включват каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на Смарт Консултантс, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното писмено съгласие на Смарт Консултантс.

Всяко използване на съдържанието на Интернет сайта за други цели, освен изрично упоменатите в тези Общи условия или в друг документ, който ги придружава ако такъв има, е забранено.

Употребата на публикуваната в Интернет сайта информация, респ. на неговото съдържание други Сайтове е забранена.

За всяко нарушение на интелектуалната собственост, която е обект на закрила съгласно настоящия раздел VIII, включително, но не само настоящите Общи условия, Смарт Консултантс има право на неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева. Това не ограничава правото на Смарт Консултантс да търси отговорност на нарушителя за реално претърпени вреди и/или пропуснати ползи по съответния законов ред.

Отговорност и гаранции

Потребителят носи отговорност за всички вреди, които е причинил на Смарт Консултантс в резултат на предоставена от него непълна, неточна, невярна или измамна информация.

Чрез използването на Интернет сайта www.panoramahills.bg в т.ч. неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги Потребителят носи отговорност за всички неправомерни последствия, настъпили от това използване. Потребителят носи отговорност за всякакви имуществени, неимуществени или вреди от всякакъв друг характер, причинени на Интернет сайта www.panoramahills.bg по отношение на неговото съдържание или предоставяните чрез нея услуги, пред Смарт Консултантс или трето лице, с което Смарт Консултантс има сключен договор.

Смарт Консултантс и неговите ръководители, служители или представители се освобождават от всякакво задължение и отговорност за всякакви загуби или щети, понесени от Потребителя или други лица (включително всякакви преки, непреки, наказателни или косвени загуби или щети, пропуснати приходи, печалби, нарушена репутация, загуба на данни, поръчки, използване на парични средства, както и загуби или щети, възникнали или свързани по някакъв начин с прекъсване на дейността, било по силата на предявен иск за небрежност, по силата на договор или по друг начин), в някаква връзка с използването на Интернет сайта или във връзка с използването, невъзможността за използване или резултатите от използването на Интернет сайта, или във връзка с типа на представеното съдържание на Интернет сайта; грешки или пропуски в съдържанието; Уебсайтове, свързани с Интернет сайта, или материалите на такива Уебсайтове, включително загуби или щети поради вируси, които могат да засегнат компютърното оборудване, софтуера, данните или друго имущество на Потребителя поради предприети действия и достъп до, използване или разглеждане на Интернет сайта, или изтеглянето от страна на Потребителя на материали от Интернет сайта или Уебсайтове, свързани със Интернет сайта. Настоящите условия не изключват или ограничават единствено отговорността на Смарт Консултантс, която не може да се изключи или ограничи съгласно действащото законодателство към момента на претендираното събитие, нанесло вреди.

Смарт Консултантс не носи отговорност за причинени на Потребителя вреди, в т.ч. за неспазване на сроковете, упоменати в тези или други Общи условия, публикувани на Интернет сайта www.panoramahills.bg,  когато последните са обусловени от повреди и/или сривове.

Смарт Консултантс не предлага никакви директни или косвени гаранции, че предоставяните чрез Интернет сайта услуги и/или продукти ще задоволяват и ще отговарят на представите и персоналните изисквания на Потребителя и ще бъдат сигурни и лишени от каквито и да било пропуски.

Операторите, ръководителите и/или собствениците на Интернет сайта не носят отговорност относно щети, настъпили в резултат на, но не ограничително, придобивания, специални оферти, рекламни промоции, професионални промоции или друг тип връзки, транзакции или сътрудничество, които могат да бъдат осъществени между Потребителите и някое от лицата, които директно или индиректно рекламират на Интернет сайта на Смарт Консултантс.

Смарт Консултантс не носи отговорност в случай, че Потребителят бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Смарт Консултантс и предлагат услуги от името на Смарт Консултантс, без да са изрично писмено оторизирани. 

Смарт Консултантс не носи отговорност за допуснати технически грешки или неточности в съдържанието на Интернет сайта. С цел избягване на съмнение, всички цени, местоположения, публикации чрез текстови и графични елементи, снимки, скици и други, са индикативни и Смарт Консултантс не носи никаква отговорност за точността им. 

Всеки Потребител, който сметне, че съдържанието на Интернет сайта накърнява авторско право или друго сродно такова може да се свърже със Смарт Консултантс.

Други условия

Настоящите Общи условия се подчиняват на нормите на действащото българско законодателство. 

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от повелителните норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби на Общите условия.

Възникналите спорове между страните произтичащи от или във връзка с ползването на Интернет сайта, с изключение на тези, по които двете страни постигнат съгласие, ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния български съд.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани по реда, по който са приети, или за всеки конкретен случай със специални условия.

Изменените или новоприети Общи условия се публикуват на Интернет сайта и влизат в сила незабавно

ПРИЛОЖЕНИЕ # 1

Политика за защита на личните данни

на интернет сайта www.panoramahills.bg

Интернет сайтът www.panoramahills.bg (наричан по – долу „Сайт“) се управлява от „Смарт Консултантс“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202345082, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 209, ет. 1 (наричано по – долу „Смарт Консултантс“ или „Администратор“). Смарт Консултантс предоставя информация относно обхвата на съгласието на Потребителя за обработка на личните данни, предоставени доброволно от Потребителя (както е дефиниран в Общи условия за ползване на интернет сайта www.panoramahills.bg / и предоставяните чрез него услуги) чрез приемане на Общите условия и настоящата Политика за защита на личните данни.

Личните данни на Потребителя се обработват от Смарт Консултантс в съответствие с принципите, предвидени в българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“) и Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, приета от българската Комисия за защита на личните данни.

Регистрите на лични данни на Потребителите са заявени за вписване при българската Комисия за защита на личните данни и са вписани в публичния регистър на регистрите на лични данни. Информация относно регистрите на лични данни е достъпна на www.cpdp.bg.

Смарт Консултантс е администратор на личните данни на Потребителите по смисъла на ЗЗЛД.

Основание за обработката на личните данни от страна на Администратора е изричното съгласие на Потребителя за обработка на данни, предоставено при регистрацията на Потребителя на Сайта, необходимо съгласно закона за изпълнение на договора, сключен с Потребителя, за уреждането на услугите, предоставени от Смарт Консултантс на Потребителя и за постигане на допустими от закона цели, преследвани от Администратора,

включително маркетингови цели, в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЗЛД. Обработването на лични данни на Потребителя обхваща всички лични данни, предоставени от Потребителя за целите на извършване на регистрация на Сайта.

Администраторът обработва личните данни на Потребителите съгласно условията, изложени по–долу, за целите на създаване, управление и употреба на техните профили на Сайта.

При регистриране на Сайта Потребителят предоставя лични данни като презиме, фамилия, точен и валиден телефон за връзка, персонален адрес на електронна поща (e-mail).

Потребителят не е задължен да предоставя посочените данни, но в този случай Смарт Консултантс няма да има възможност да изпълни Общите условия и следователно Потребителят няма да може да използва Сайта, в пълната му функционалност достъпна за регистрирани потребители. 

Личните данни на Потребителя се използват за допустими от закона цели, преследвани от страна на Администратора и за изпращане на Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта www.panoramahills.bg / и предоставяните чрез него услуги) на Потребителят (за което Потребителят предоставя своето съгласие чрез създаването на регистрация). Броят на Информационни материали, изпращани от Администратора, може да е различен. Към всеки един момент Потребителят има право да поиска писмено да се преустанови получаването от негова страна на подобни Информационни материали.

Към всеки един момент Потребителят има право на достъп до своите лични данни и право да изменя (допълва) своите лични данни, както и да оттегли съгласието си за обработка на неговите/нейните лични данни или да възрази срещу получаването на Информационни материали, без да посочва причина за това. Оттеглянето или отправянето на възражение, що се отнася до степента на обработка на личните данни за извършване на регистрация на Сайта, се подават посредством електронна поща, изпратена на имейл sales@panoramahills.bgна телефон: +359 884 11 11 22 или, що се отнася до данните, които се обработват за маркетингови цели, чрез отписване посредством натискане на връзката за отписване в края на съобщението, съдържащо Информационните материали. След оттегляне на съгласието или отправянето на възражение, личните данни на Потребителя вече няма да бъдат използвани за посочените цели. Потребителят може да измени/допълни своите лични данни като директно внесе промени и като изпрати заявление за това от адреса на електронната поща, регистрирана от Потребителя на Сайта, на имейл sales@panoramahills.bg

Смарт Консултантс може да предоставя личните данни на Потребителите на субекти, които имат право да ги получават съгласно приложимото законодателство, включително на лица, на които е възложено обработването на лични данни. Лицата, на които е поверена обработката на лични данни въз основа на отделен договор, са длъжни да спазват принципите за поверителност и сигурност на личните данни, и по – конкретно, да не предоставят достъп до данните на неоправомощени лица и да използват физически и технически мерки за сигурност, които са подходящи за метода на обработка на данните. При писмено поискване от страна на Потребителя, Смарт Консултантс му/й предоставя подробна информация относно субекта, на когото е поверена обработката на личните данни, обхвата на поверените данни и датата на прехвърляне на данните. В допълнение, по този ред Смарт Консултантс също така предоставя достъп до актуална и подробна информация относно техническите мерки, които се използват или предоставят от Смарт Консултантс, за предотвратяване на придобиването и изменянето на личните данни.

С използването на Сайта Потребителят се съгласява неговите/нейните данни да бъдат обработвани до степента и по начина, описани по – горе, и за посочените в настоящата Политика цели.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД с настоящото давам своето изрично, конкретно и информирано съгласие за обработка на личните ми данни (посочени във формуляра за регистрация) от страна на „Смарт Консултантс“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202345082, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 209, ет. 1, свързани с осъществяването на дейността на Интернет сайта www.panoramahills.bg . Известно ми е правото да осъществявам достъп и да внасям поправки в доброволно предоставените лични данни в съответствие с чл. 26 и следващите от ЗЗЛД. Също така предоставям своето изрично, конкретно и информирано съгласие за прехвърляне на лични данни от страна на Смарт Консултантс към администратори на лични данни и/или лица, обработващи лични данни, намиращи се в държави извън ЕС/ЕИП, които не осигуряват адекватно ниво на защита на данните по смисъла на чл. 36а, ал. 2 ЗЗЛД за описаните по – горе цели. Известно ми е, че не-предоставянето на лични данни може в значителна степен да затрудни или възпрепятства нормалното осъществяване на дейността на Интернет сайта www.panoramahills.bg

Съгласен съм да получавам посредством електронна поща или по SMS/мобилен телефон от

„Смарт Консултантс“ ООД или нейни партньори Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта www.panoramahills.bg / и предоставяните чрез него услуги). Информиран съм, че в случай, че не желая да продължа да получавам Информационни материали (така както са дефинирани в Общи условия за ползване на интернет сайта www.panoramahills.bg / и предоставяните чрез него услуги) от „Смарт Консултантс“ ООД мога да се откажа от получаването на електронна поща по начина указан в Общите условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ #2

Политика за използване на „Бисквитки“

на интернет сайта www.panoramahills.bg 

Какво са „бисквитки“?

„Бисквитки“ или „Cookies” са текстови компютърни данни/кодове, съхранявани в браузъра на Потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на Потребителя и правилното поведение на даден уеб сайт съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Cookies“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Как използваме „бисквитки“?

"Бисквитките" се използват за да се адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на Потребителя и за оптимизиране на използването на уебсайта. Те се използват и за да се създаде анонимна статистика (относно поведението на Потребителя в сайта) с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта.

Какви „бисквитки“ използваме?

По принцип се използват два вида „бисквитки" - "сесия" и „фиксирана“. Първите от тях са временни файлове, които са на вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или деактивирате не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). "Fixed" файловете се пазят за срока, посочен в параметрите на "бисквитките" или докато не бъдат отстранени ръчно от Потребителя.

Можем да различим следните видове „бисквитки“:

Видове „бисквитки“, според необходимостта на услугата: 

Необходими

Те са абсолютно необходими за правилното функциониране на уебсайта www.panoramahills.bg или за дадена функционалност, която Потребителят иска да използва.

Функционални

Те са важни за изпълнението на услугата защото:

 • служат за обогатяване на функционалността на услугата. Без тях, услугата ще работи правилно, но това ще бъде коригирано от предпочитанията на Потребителя;

 

 • са предназначени да осигурят високо ниво на функционалност на услугата. Без настройките, записани в една „бисквитка“, може да се намали нивото на функционалността на уебсайта panoramahills.bg , но това не трябва да пречи на пълното му използване;
 • са много важни за функции на услугата. Тяхното заключване ще предизвика избраните функции да не работят правилно.

Бизнес

Те спомагат за изпълнението на бизнес модела, на който се базира уебсайта www.panoramahills.bg . Блокирането им няма да попречи на пълната функционалност на сайта, но може да намали нивото на обслужване и поддръжка поради липсата на изпълнение на рекламни ангажименти, поети от „Смарт Консултантс“ ООД, които генерират доход и спомагат за субсидиране, поддръжка и развитие на функционалностите на уебсайта www.panoramahills.bg . Тази категория включва например „бисквитките“ от различни реклами на уебсайта www.panoramahills.bg

Видове „бисквитки“ според времето, за което „бисквитките“ ще бъдат запазени в устройството на Потребителя:

Временни „бисквитки“

Бисквитките, поставени по време на  престоя в уебсайта www.panoramahills.bg  (сесията) се заличават, когато тя е затворена

Постоянни „бисквитки“

Те не се изтриват, когато затворите браузъра си и остават в устройството на Потребителя за определен период от време или без срок на валидност, в зависимост от настройките на „Смарт Консултантс“  ООД.

Видове „бисквитки“ според произхода - администратора, който управлява „бисквитките“:

Бисквитки от сайта www.panoramahills.bg

Бисквитки поставени директно от „Смарт Консултантс“ ООД

Външни бисквитки (бисквитки от трети страни)“

Бисквитки, поставени от трети страни, със съгласието на „Смарт Консултантс“ ООД. Тези трети страни могат да имат други стандартни политики за бисквитките, различни от упоменатите в тази политика. „Смарт Консултантс“ ООД работи с доставчици на услуги и рекламни мрежи за проследяване и управление на информацията от бисквитките и дейностите ви докато използвате услугите, както и вашите онлайн дейности във времето и между различни уеб сайтове и устройства. Например, трети страни могат да използват бисквитки, за да доставят реклами според вашето посещение.

Някои страници могат да използват уеб маяци от Yahoo. В допълнение на използването на данните от нас, с цел да се анализира активността на посетителите, Yahoo! може да използва анонимна информация за посещението ви, за да подобри своите продукти и услуги и реклами за стоки и услуги, които могат да представляват интерес за вас.

„Смарт Консултантс“ ООД е въвела и Google Анализ (Google Analytics). Google Анализ е аналитичен инструмент на Google, който помага на собствениците на уебсайтове и приложения да разберат как посетителите им се ангажират с техните собствености. Той може да използва набор от „бисквитки“, за да събира информация и да отчита статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да идентифицира лично отделните посетители на Google.

Освен за отчитане на статистически данни за употребата на уебсайта Google Анализ може също да се ползва, заедно с някои от рекламните „бисквитки“, за подпомагане на показването на по- подходящи реклами в продуктите на Google (като Google Търсене) и в мрежата.

Видове „бисквитки“ според преследваната цел:

Конфигуриране на услугите

Използват настройките, функциите и други услуги на уебсайта www.panoramahills.bg

Безопасност и надеждност на услугата

Осигуряват възможности за проверка на автентичността и оптимизират производителността на уебсайтa www.panoramahills.bg

Заверка

Предоставят информация, когато Потребителят е извън линия (офлайн), така че уебсайтът www.panoramahills.bg да може да запази съответната информация и функции.

Сесия състояние

Записват информацията за това как Потребителят използва уебсайта www.panoramahills.bg Те могат да включват най- посещаваните страници или съобщения за грешки, които се появяват на някои страници. Бисквитките се използват за съхранение на т.нар. „състояние на сесията“, за да помогнат за подобряване на услугата и повишаване на комфорта на сърфиране.

Процеси

Позволяват гладкото функциониране на уебсайта www.panoramahills.bg и неговите функции.

Реклама

Позволяват показването на реклами, които са по-интересни за Потребителите.

Местоположение

Позволяват персонализиране на информацията, показвана за местоположението на Потребителя.

Анализ и изследвания, одит на аудиторията

Позволяват на „Смарт Консултантс“ ООД да разбере по-добре предпочитанията на Потребителите си и чрез проведения анализ да подобри и развие продуктите и услугите. Обикновено „Смарт Консултантс“ ООД събира анонимна информация и данни за тенденциите на процеса, без да се идентифицират Потребителите и/или личните им данни.

Видове „бисквитки“ според намесата в личния живот на Потребителите:

Безвреден

Включва бисквитки:

 • необходими гладкото функциониране на уебсайта panoramahills.bg и неговите функции;
 • необходими за обезпечаването на функционалността на уебсайта panoramahills.bg на дадено действие, което няма нищо общо с проследяването на Потребителя.

Преглед

Използва за проследяване на Потребители, като не съдържат информация за идентифицирането на Потребителя.

„Бисквитки“ и личните данни

Личните данни, които са събрани от „бисквитките“, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции на уебсайта www.panoramahills.bg  свързани със самия Потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица.

Изтриване на „бисквитки“

Браузърът по подразбиране позволява поставянето на „бисквитки“. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на „бисквитки“ в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка, бъде закачена на устройството на Потребителя. Подробна информация за възможностите и как се използват „бисквитките“ е на разположение в настройките на браузъра.

Ограничаването на употребата на „бисквитките" може да засегне някои от функционалностите, които уебсайта www.panoramahills.bg предоставя на Потребителя.

Горе